นำส่งงบการเงิน

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานรับงบการเงิน
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ณ หน่วยบริการประชาชน ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560