การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากลของ OECD

นายจอมพล โพดาพล ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ กองทะเบียนธุรกิจ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร และ
Global Forum : Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Eoconomic Co-operation and Development
: OECD) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล และมาตรฐานการพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามมาตรฐานสากลของ OECD ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560