ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560