การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

นางพรรณทิพา เลื่องยศลือชากุล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ" สำหรับนักกายภาพบำบัด
"Healthcare Business Management for Physical Therapist" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560