พาณิชย์' จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า

                                             พาณิชย์' จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า
                                            พร้อมจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
                                  หวังผลักดันให้เกิดพันธมิตร/ความร่วมมือระหว่างสมาคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง
 
              กระทรวงพาณิชย์ ยึดหลัก เราจะเดินหน้าและแข็งแรงไปด้วยกัน จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าเป็นครั้งแรกของประเทศ จัดทำยุทธศาสตร์ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน...พร้อมจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สร้างคนดีคนเก่งประดับแวดวงธุรกิจไทย หวังผลักดันให้เกิดพันธมิตร/ความร่วมมือระหว่างสมาคม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งระยะยาว
              นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าของไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้สมาคมการค้ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ หัวใจหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นชาติการค้าต้องมีการวางกลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการเกิดรวมตัวกันขึ้นเป็น "สมาคมการค้า" และต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้าต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เกิด "ห่วงโซ่มูลค่า" หรือ Value Chain ของประเทศที่มีความเข้มแข็ง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว"
              "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า และสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น เพื่อผลักดันให้สมาคมการค้าเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้าในการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง และสมาชิกภายในสมาคมการค้าได้รับประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจให้มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ทั้งในรูปแบบระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และ ระหว่างห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของแต่ละธุรกิจ โดยจะเน้นส่งเสริมให้สมาคมการค้าจัดทำกลยุทธ์ 4 กลุ่มธุรกิจ รวม 30 สมาคม โดยกรมฯ จะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในลักษณะโคชชิ่ง (Coaching) เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ตามรายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่จริง เช่น โครงการ ECC ของรัฐบาล เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจนำเสนอยุทธศาสตร์ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ต้นแบบ 1 กลุ่มธุรกิจ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ต้นแบบนั้นไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน"
             อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนี้ กรมฯ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556) เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อผลักดันให้สมาคมการค้าเป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวม 21 ราย เพื่อวิพากษ์ร่างหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ที่ได้ประยุกต์การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการจากหลักวิชาการ Balanced Scorecard 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 3) ด้านคุณภาพการให้บริการ และ 4) ด้านการพัฒนาองค์กร รวม 23 ตัวชี้วัด"
            "และได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการรับสมัคร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 สมาคม ต่อจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญจะลงตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้งสมาคมการค้า และนำเสนอผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 21 รางวัลต่อไป โดยพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2560 ที่จะถึงนี้"
             นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The Power of Networking" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโกเด้น ทิวลิป พระราม 9 เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนส่งเสริมบทบาทสมาคมการค้าให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้นำผู้ประกอบการภาคธุรกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศักยภาพของ SMEs ให้เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่การเป็น "สมาร์ท เอ็นเตอร์ไพร์ส" อย่างเต็มตัว โดยขอเรียนเชิญสมาคมการค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5970 หรือสายด่วน 1570 และที่ e-Mail : training@dbd.go.th" หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 2650 หรือลงทะเบียน Online ได้ที่ www.thaichamber.org
               ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 36 สมาคม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสมาคมการค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) จำนวนทั้งสิ้น 2,810 สมาคม โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่ 834 สมาคม
 
************************************** 
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                 ฉบับที่ 86 / วันที่ 26 มิถุนายน 2560