พาณิชย์ เตรียมจับมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดครอส์ท 'BE YOUR OWN BOSS'

                                         พาณิชย์ เตรียมจับมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดครอส์ท 'BE YOUR OWN BOSS'
                                                                 สูตรสำเร็จสร้างนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เตรียมปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านสูตรสำเร็จระยะสั้น 'BE YOUR OWN BOSS' เสริมทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิต รวมถึงสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ โดยนำร่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ (ม.ศรีปทุม ม.กรุงเทพ ม.อัสสัมชัญ)
                   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind) ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง (Practitioner) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจในช่วงที่เด็กกำลังมีไฟและเริ่มค้นหาความต้องการด้านอาชีพของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการว่างงานให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ในการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สนใจลงทุนธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกลายเป็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์
                   สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchisee) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ข้อดีข้อเสียของระบบ แฟรนไชส์ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบว่าลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ 3 ครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่าย
                  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธโชว์เคสของแฟรนไชส์ซอร์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจ ต้องการซื้อ หรือลงทุนในระบบแฟนไชส์สามารถเลือกซื้อและลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
                 การเข้าร่วมกิจกรรม "BE YOUR OWN BOSS" ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ จะช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมาตรฐาน และพร้อมแข่งขันในระดับสากล
                  สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 E-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 87 / วันที่ 27 มิถุนายน 2560