พาณิชย์' จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมพลังเครือข่ายสมาคมการค้า

                                                         พาณิชย์' จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมพลังเครือข่ายสมาคมการค้า
                                             หวังผลักดันให้เกิดพันธมิตร/ความร่วมมือระหว่างสมาคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง
 
                    กระทรวงพาณิชย์ ยึดหลัก "เราจะเดินหน้าและแข็งแรงไปด้วยกัน" จับมือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน หวังผลักดันให้เกิดพันธมิตร/ความร่วมมือระหว่างสมาคม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งระยะยาว
                    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าของไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้สมาคมการค้ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มธุรกิจ จึงร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The Power of Networking" ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560) ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนส่งเสริมบทบาทสมาคมการค้าให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้นำภาคธุรกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และเติมเต็มศักยภาพแก่ SMEs ไทย ในการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจากทุกบริบทภายนอกสู่การเป็น "สมาร์ท เอ็นเตอร์ไพร์ส" อย่างเต็มตัว"
                    "กิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้บริหารสมาคมการค้าเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้าในการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง และสมาชิกภายในสมาคมการค้าได้รับประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจให้มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ทั้งในรูปแบบระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และ ระหว่างห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของแต่ละธุรกิจ โดยจะเน้นส่งเสริมให้สมาคมการค้าจัดทำกลยุทธ์ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวม 30 สมาคม โดยกรมฯ จะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในลักษณะโคชชิ่ง (Coaching) เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ตามรายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่จริง เช่น โครงการ ECC ของรัฐบาล เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจนำเสนอยุทธศาสตร์ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ต้นแบบ 1 กลุ่มธุรกิจ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ต้นแบบนั้นไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน"
                    รมว.พณ. กล่าวเพิ่มเติมว่า "งานในวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมากมายมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น - นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ Trade & Service 4.0 - นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำเสนอนโยบายและแนวทางการส่งเสริม/พัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอสถานการณ์เศรษฐกิจไทย และความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                    - ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บรรยาย เรื่อง การใช้ข้อมูลเพื่อมุ่งสู่ Trade & Services 4.0 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ นำเสนอนโยบายและบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยาย เรื่อง Thailand 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย" ดังนั้น ผู้ที่เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับพัฒนาสมาคมการค้า และธุรกิจของแต่ละท่านให้ก้าวทันตามกระแสนิยมทั้งในปัจจุบันและอนาคต"
                    ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 36 สมาคม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสมาคมการค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) จำนวนทั้งสิ้น 2,810 สมาคม โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่จำนวน 834 สมาคม
                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5970 หรือสายด่วน 1570 และที่ e-Mail : training@dbd.go.th" หรือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 2650 หรือ www.thaichamber.org
 
                                            **********************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                            ฉบับที่ 92 / วันที่ 13 กรกฎาคม 2560