Thailand Online Mega Sale 2017

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Online
Mega Sale 2017" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่
31 กรกฎาคม 2560