พัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการอบรมพัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 6 การประเมินมูลค่ากิจการ
สำหรับ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่
31 กรกฎาคม 2560