โอกาสทางการตลาดบน e-Commerce ในตลาดจีน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ หัวข้อ "โอกาสทางการตลาดบน
e-Commerce ในตลาดจีน" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม  2560