คณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ
Moc Biz Club และ บริษัท ตลาดต่อยอด จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ Biz Club ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
3 สิงหาคม 2560