มาตรฐานรายงานทางการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง"
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560