นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 3/2560

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม
นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 3/2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจกาารค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560