ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ (ถ) 157/2560
เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
......................................
 
                                             ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
                    มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วน
                    บริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1
                    แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือ
                    ประกอบการงานแล้ว
 
                                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                    นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วน
                    บริษัทดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                                                                      สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
 
                                                                                             วาริณี ฐิติพันธุ์ดำรง
                                                                                      (นางสาววาริณี ฐิติพันธุ์ดำรง)
                                                                                 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
                                                                             นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร