การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตร "การประกวดเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (DBD e-Commerce Website Award : DEWA) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560