นักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม และ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบธุรกิจ"นักธุรกิจมืออาชีพ
(DBD-SPE)" และ "นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM)" ที่ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ
สู่ Smart Enterprise ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560