Restaurant 4.0 รุ่นที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร Restaurant 4.0 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560