กรมพัฒน์ฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดสุดยอดเว็บไซต์ e-Commerce

กรมพัฒน์ฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดสุดยอดเว็บไซต์ e-Commerce
กระตุ้นการจัดทำร้านค้าออนไลน์ให้มีมาตรฐาน
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดรางวัลสุดยอดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่นแห่งปี ให้กับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ โดยในปีนี้มีร้านค้าออนไลน์ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (DBD e-Commerce Website Award 2017 : DEWA) จำนวน 114 เว็บไซต์
                   นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่นแห่งปี : DBD e-Commerce Website Award หรือ DEWA (ดีว่า) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้มีมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย มีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคกล้าซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
                   "สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลสุดยอดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่นแห่งปี : DBD e-Commerce Website Award หรือ DEWA (ดีว่า) คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปีนี้ มีร้านค้าออนไลน์สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 230 ร้านค้า และผ่านเกณฑ์การประกวดฯ จำนวน 114 เว็บไซต์ โดยได้รับรางวัลทั้งในด้านการบริหารจัดการ (Best of Excellent Management) ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Best of Creative Marketing) และความน่าเชื่อถือ (Best of Trustworthy) จำนวน 35 เว็บไซต์"
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะผลักดันให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ เป็นต้นแบบร้านค้าออนไลน์ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และได้วางแผนต่อยอดให้ร้านค้าออนไลน์ได้มีโอกาสขายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วย และคาดว่าในปีต่อๆ ไป จะมีร้านค้าออนไลน์ที่มีมาตรฐานคุณภาพมาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ www.dbd.go.th หรือ Facebook : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
****************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                    ฉบับที่ 105 / 10 สิงหาคม 2560