หลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น
ปี 2560 ครั้งที่ 2" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560