กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการยุค 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการ
ยุค 4.0" สำหรับข้าราชการประเภททั่วไป และลูกจ้างประจำ ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560