ประชุมหารือระหว่างสภาวิศวกร กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง สภาวิศวกร
กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560