บรรยายพิเศษ e-Commerce และ GI

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "e-Commerce และ GI" ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการ ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560