ลงพื้นที่บ้านด่านเกวียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะผู้ประกอบการ
เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน เพื่อให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ
การพัฒนาการออกแบบ และเพิ่มช่องทางการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560