เชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560