ส.ค.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 29 ราย

ส.ค.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 29 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,542 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 1,683 คน
 
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 29 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และออสเตรีย ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,542 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 1,683 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
                    สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                  1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 10 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 870 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางกฎหมาย บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ยา บริการให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา
                   2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 596 ล้านบาท ได้แก่ บริการบริหารจัดการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ บริการให้ใช้ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์และข้อมูลราคาชิ้นส่วนรถยนต์ บริการเป็นศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) บริการให้การสนับสนุนบุคลากรไปดำเนินงานในกระบวนการควบคุมการผลิต บริการควบคุมการผลิตให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ บริการติดตั้งซ่อมแซม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์กำเนิดพลังงานเลเซอร์ บริการให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการห้องพัก บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์
                   3. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศออสเตรีย
                  4. ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 67 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสินค้าประเภทแผ่นกรองอากาศและแผ่นกรองของเหลว การค้าปลีกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ การค้าปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม การค้าปลีกเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ก๊าซ และปิโตรเคมี การค้าส่งชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับกันกระแทกและป้องกันการไหลของหมึกพิมพ์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าส่งเครื่องสูบน้ำชนิดอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แบบจุ่มใต้น้ำสำหรับบ่อ การค้าส่งเครื่องตรวจวัดก๊าซ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรีย และเยอรมนี มีต่อด้านหลัง 
                 การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระดับชีวโมเลกุล วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์กำเนิดพลังงานเลเซอร์ที่ส่งผ่านพลังงานโดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber laser) สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องตัด เจาะ เชื่อม สลัก หรือเคลือบโลหะ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซ (Gas Detection Made Easy) และการใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซในพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งวิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ รวมทั้งมอเตอร์และกล่องควบคุมการทำงาน
                    ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2560 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 7ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 985 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 176 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 4 ในขณะที่มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136 เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้ บริการเป็นศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) เป็นต้น
                    อนึ่งในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 192 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,842 ล้านบาท ขณะที่ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 คนต่างด้าวได้รับอนุญาต จำนวน 238 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,117 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น352 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท
 
*******************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                              ฉบับที่ 116 / วันที่ 25 สิงหาคม 2560