กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท

กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท
เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป
                       นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท โดยเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ"
                      "สืบเนื่องจากกรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัยและสามารถให้บริการรับจดทะเบียนฯ ได้อย่างครบวงจร โดยการพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการจดทะเบียนฯ ไปใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนฯ บางประเภท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ซึ่งเดิมใช้วิธีการปิดอากรแสตมป์เป็นดวง แต่ในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่สามารถชำระค่าอากรแสตมป์โดยใช้วิธีการดังกล่าวได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าอากรแสตมป์ใหม่โดยให้ชำระเป็นตัวเงินแทน"
                      "กรมสรรพากร (ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 56) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 และเสนอออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับชำระและนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จากการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงินส่งคลัง การทำรายงาน และการหักเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เป็นต้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป"
                     อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 และได้มีการรับชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับเอกสารจดทะเบียนที่ยื่นผ่านระบบ e-Registration ดังกล่าว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่สำหรับการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางปกติ (walk in) นั้น กรมฯ จะเริ่มรับชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับเอกสารจดทะเบียนที่ยื่นผ่านช่องทางปกติ (walk in) พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ฉะนั้นผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องใช้วิธีชำระค่าอากรแสตมป์โดยปิดอากรแสตมป์เป็นดวงอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาเป็นการชำระด้วยเงินสดแทน"
                     ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4440, 0 2547 4431 e-Mail : Regis@dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
 
*********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                         ฉบับที่ 120 / วันที่ 31 สิงหาคม 2560