ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558

นายสมควร อิ่มถาวรสุข ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องม่วงส่าหรี
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560