ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 30 สิงหาคม 2560

 
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ (ถ) 169/2560
เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
 
                                             ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
                         มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วน       
                         บริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1
                         แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือ
                         ประกอบการงานแล้ว
 
                                                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                         นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วน
                         บริษัทดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                                                       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
                                                                                                          สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
                                                                                                                  วาริณี ฐิติพันธุ์ดำรง
                                                                                                          (นางสาววาริณี ฐิติพันธุ์ดำรง)
                                                                                                    นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                               นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร