เรียนรู้ร่วมกันช่วยป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เรียนรู้ร่วมกันช่วยป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560