ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธุรกิจแฟรนไชส์ 12 ธุรกิจ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560