พาณิชย์' เตรียมจัดงาน Franchise Standard Awards 2017

พาณิชย์' เตรียมจัดงาน Franchise Standard Awards 2017
เสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งพร้อมยกระดับมาตรฐานให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการมีธุรกิจของตนเอง
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ไม่รอช้าเตรียมจัดงาน Franchise Standard Awards 2017 วันที่ 8 กันยายน นี้ แสดงศักยภาพมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเทียบเคียงระดับสากล พร้อมมอบหนังสือรับรองแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ประจำปี 2560 หวัง! สร้างเถ้าแก่ใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และผลักดันบุกตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "กรมฯ ให้ความสำคัญต่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากแฟรนไชส์ เป็นระบบธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและเวลา นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับ ผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ขาดประสบการณ์ และความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด โดยแบ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจความงามและสปา ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการ
                   "เพื่อเป็นการรองรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เพิ่มสูงขึ้น กรมฯ จึงได้เตรียมจัดงาน Franchise Standard Awards 2017 ขึ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้ง เตรียมมาตรการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายไปสู่ตลาดอาเซียน หรือกลุ่มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง จัดพิธีมอบหนังสือรับรองแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ประจำปี 2560 จำนวน 60 ราย ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์"
                    "กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์มาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน โดยกรมฯ มีกลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และกิจกรรมที่ 3 การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล"
                     อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ภายในงาน Franchise Standard Awards 2017 ในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานฯ จะได้รับการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการรักษามาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน หรือตลาดอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ "
                      ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมงาน Franchise Standard Awards 2017 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
**************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                            ฉบับที่ 121 / วันที่ 1 กันยายน 2560