พาณิชย์ รุกขยายตลาด ทุกภูมิภาค..จัดงาน Offline 2 Online

พาณิชย์ รุกขยายตลาด ทุกภูมิภาค..จัดงาน Offline 2 Online
'หนุน' เอสเอ็มอีใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจ
ลูกค้าขยายโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าจัดงาน Offline 2 Online Expo จังหวัดเชียงใหม่ ตอกย้ำความสำเร็จการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา มียอดขายกว่า 11 ล้านบาท พร้อมเร่งผลักดันเอสเอ็มอีไทยใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่โดนใจลูกค้า ลดเวลา ลดความยุ่งยากในการชำระเงินและการส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือก (Option) ในการเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์แบบองค์รวม (Holistic) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Engagement) ได้มากที่สุด รวมถึงช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างโดนใจตรงเทรนด์
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า จากความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน "Offline 2 Online Expo" ทุกภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ซึ่งการจัดงาน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 : เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 2 : เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี) ถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 20,000 คน และมียอดจำหน่ายสินค้ากว่า 11 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
                    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการจัดงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา กรมฯ จึงมีแผนการจัดงานในส่วนภูมิภาคอีก 3 ครั้ง คือ วันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่, วันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
                   ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้า "Offline 2 Online Expo (B2C)" จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในกลุ่มโอทอป (OTOP), กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Organic), กลุ่มฮาลาล (Halal), กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI), กลุ่มการค้าอย่างเป็นธรรม (Fair trade), กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
                   สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2574 5960 Facebook : dbdofline2online และ www.dbd.go.th
 
*****************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                       ฉบับที่ 123 / วันที่ 6 กันยายน 2560