วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 : รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า?

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560" ภายใต้แนวคิด
"รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ?" โดยมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เป็นประธาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560