คณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560