คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายดุสิต อุชุพงศ์อมร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 16
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560