Franchise Standard Awards 2017

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560