DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ รายอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล  
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560