รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ประจำปี 2560 ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ชื่อผลงาน "ระบบ
ผู้ทำบัญชี (e-Accountant)" จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560