คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องม่วงระย้า
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560