ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางตลาด e-Commerce

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางตลาด
อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560