กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดันตลาดอี-คอมเมิร์ซ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดันตลาดอี-คอมเมิร์ซ
หนุนยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ สู่การแข่งขันระดับสากล
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางตลาดอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ SMEs ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ (KM) ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ให้เติบโตระดับสากลก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยที่ผ่านมากรมฯ มีแนวทางส่งเสริมและผลักดัน ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ใน 3 ด้านคือ 1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ช่องทาง e-Commerce โดยจัดอบรมสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ 2) การยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ e-Commerce ด้วยการออกเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนและการมีคุณภาพของธุรกิจในเครื่องหมาย DBD Registered (ธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมายแล้วจำนวน 25,298 ราย ใน 27,819 ร้านค้า) และ DBD Verified (ธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมายแล้วจำนวน 301 ราย) และ 3) การเสริมสร้างโอกาส และกระตุ้นการค้าออนไลน์ อาทิ กิจกรรมลดราคาสินค้า Thailandmegasale.com, Thailand e-Commerce Day, DBD e-Commerce Website Award และการพัฒนาสินค้าชุมชน offline 2 online
                     อธิบดี กล่าวต่อว่า "อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีผู้ประกอบธุรกิจอีกจำนวนมากที่ยังต้องการการบ่มเพาะความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเข้มแข็ง กรมฯ จึงได้เดินหน้าจับมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม องค์กรการศึกษาที่มีความพร้อมในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และการแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงมีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ 2 หน่วยงานจะได้ช่วยกันสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นให้ e-Commerce ไทยได้เติบโต ขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าทางการค้าให้เศรษฐกิจไทยสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด"
                      ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน อีกทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีดิจิทัลเป็นกลไกที่สำคัญ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การเผยแพร่ องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง การช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างครบวงจร อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการในการทำงานร่วมกัน และเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตให้กับประเทศ ดังนั้นความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจและนักศึกษา ซึ่งประโยชน์กับสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต
                     สำหรับภายหลังจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมช่องทางตลาดผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบธุรกิจ การนำกรณีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด ให้มีความเข้มแข็งและและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ในการช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภค กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอีกด้วย
                    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อีเมล์ e-commerce#dbd.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5691 สายด่วน 1570 และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หมายเลขโทรศัพท์ 096 225 498 , 086 902 0208 เว็บไซต์ www.spu.ac.th
 
****************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                ฉบับที่ 127 / 14 กันยายน 2560