คณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาล ณ ห้องม่วงระย้า
และห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560