พัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 7

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการอบรมพัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 7
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ณ ห้องม่วงมงคล
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560