พาณิชย์ล่องใต้...จัดงาน Offline 2 Online Expo

พาณิชย์ล่องใต้...จัดงาน Offline 2 Online Expo
'หนุน' เอสเอ็มอีใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า
ขยายโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Offline 2 Online Expo จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเร่งผลักดันเอสเอ็มอีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่โดนใจลูกค้า ลดเวลา ลดความยุ่งยากในการชำระเงินและการส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือก (Option) ในการเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์แบบองค์รวม (Holistic) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Engagement) ได้มากที่สุด รวมถึงช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างโดนใจตรงเทรนด์
                 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ความสำเร็จจากประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน Offline 2 Online Expo ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1 : เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 2 : เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี เมื่อวันที่ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 3 : เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ วันที่ 5-7 กันยายน 2560) ถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 35,000 คน และมียอดจำหน่ายสินค้ากว่า 17 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีไทย พร้อมผลักดันเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
                รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อไปว่า การจัดงาน Offline 2 Online Expo ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร ความหลากหลายด้านอาหาร รวมทั้งระบบดิจิทัลต่างๆ ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้นำระบบการตลาดออนไลน์มาช่วยบริหารจัดธุรกิจ สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า จนสามารถเปลี่ยนสินค้าธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม จะช่วยเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการมากขึ้น สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศ
                ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้า "Offline 2 Online Expo" นอกจากจะเป็นเวทีให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าทั้ง Offline และ Online แล้ว จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในกลุ่มโอทอป (OTOP), กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Organic), กลุ่มฮาลาล (Halal), กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI), กลุ่มการค้าอย่างเป็นธรรม (Fair trade), กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,800ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
                สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2574 5960 Facebook : DBDecommerce สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                          ฉบับที่ 128 / วันที่ 15 กันยายน 2560