ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560