การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อออกเครื่องหมาย DBD Verified

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือฯ
(DBD Verified) ระดับ Gold และ Platinum ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560