สร้าง DNA สังคมผู้ประกอบการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร "สร้าง DNA สังคมผู้ประกอบการ
: Relationship and Network Building" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560