พาณิชย์พุ่งเป้าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...จัดงาน Offline 2 Online Expo

พาณิชย์พุ่งเป้าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...จัดงาน Offline 2 Online Expo
เร่งผลักดันเอสเอ็มอีใช้ Digital Marketing เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Offline 2 Online Expo จังหวัดระยอง พร้อมเร่งผลักดันเอสเอ็มอีในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน
                     นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย 'ประเทศไทย 4.0'ให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกับการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ด้วยการพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เมืองใหม่และชุมชน โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) มีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่นำร่องเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ จึงเกิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ถือเป็น Springboard สำหรับการลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ 'ประเทศไทย 4.0' ได้อย่างแท้จริง
                    กรมฯ จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน Offline 2 Online Expo ในทุกภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งการจัดงานทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา (กรุงเทพฯ อุดรธานี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี) ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 46,000 คน และมียอดจำหน่ายสินค้าทันทีกว่า 21 ล้านบาท และก่อให้เกิดการซื้อขายต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์อีกเท่าตัว นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีไทย เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
                     รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อไปว่า การจัดงาน Offline 2 Online Expo ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซาระยอง สำหรับจังหวัดระยองถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในระดับสูงในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานดำเนินไปควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ค้าปลีกดั้งเดิมและพื้นที่ค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าออนไลน์ที่สำคัญของภูมิภาค
                    ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้า "Offline 2 Online Expo" นอกจากจะเป็นเวทีให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าทั้ง Offline และ Online แล้ว จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในกลุ่มโอทอป (OTOP), กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Organic), กลุ่มฮาลาล (Halal), กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI), กลุ่มการค้าอย่างเป็นธรรม (Fair trade), กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
                    สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2574 5960 Facebook : DBDecommerce สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                         ฉบับที่ 130 / วันที่ 22 กันยายน 2560