ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ ตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560