เสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทยสู่ โชวห่วย-ไฮบริด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพ
ร้านค้าชุมชนไทยสู่ โชวห่วย-ไฮบริด" โครงการฯ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560